<< Wróć do strony

Polityka prywatności i cookies

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest:

  Szczęsny Kaźmierczak prowadzący indywidualną działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Szczęsny Kaźmierczak z siedzibą przy ul. Zagłoby 10/4, 43 – 600 Jaworzno, Biuro w Katowicach przy ul. Żelaznej 2, 40 – 851 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP 954-251-05-29, REGON 243155697 („Szczęsny Legal”, „Administrator”).

  \ Dane osobowe zbierane przez Szczęsny Legal przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczęsny Legal zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

  Inspektor Ochrony Danych nie został wyznaczony.
 2. W ramach swojej działalności Szczęsny Legal zbiera i przetwarza dane osobowe:
  1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Szczęsny Legal jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Szczęsny Legal, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z portalem szczesny.legal (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  2. w celu wykonywania umów zawieranych przez Szczęsny Legal z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Szczęsny Legal (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Szczęsny Legal (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  Dane osobowe są przetwarzane również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szczęsny Legal (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności Szczęsny Legal lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z Klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług prawnych.

  Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej.

  Jeżeli nie chcą Państwo, aby Szczęsny Legal przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 4. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Szczęsny Legal danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Szczęsny Legal jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio ze Szczęsny Legal, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT lub inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Szczęsny Legal na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

  Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE Szczęsny Legal zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

  Szczęsny Legal, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Szczęsny Legal.
 7. Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
 8. Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na stronie internetowej szczesny.legal („Portal”). O ile to możliwe, uprzejmie proszę o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności.
 9. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przeznaczone są do korzystania z Portalu i przechowywane są w urządzeniach końcowych osób fizycznych korzystających z Portalu, odwiedzających ją lub w inny sposób przekazujących Administratorowi swoje dane osobowe za pośrednictwem sieci Internet („Użytkownicy”). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 10. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniach końcowych Użytkowników Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 11. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu).
 12. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 13. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.: w przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome lub innych.
 15. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem partnerów.
 17. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.